TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI DIỆN HỌC BỔNG KHÁC VÀ TỰ TÚC VÀO HỌC TẠI VIỆT NAM

Lượt xem:


1/ Trình tự thực hiện:

– Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 05013.544.822.

– Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có).

– Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định tiếp nhận lưu học sinh vào học hoặc từ chối.

2/ Cách thức thực hiện:

Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

3/ Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký;

– Bản sao, bản dịch có xác nhận hoặc chứng thực văn bằng, kết quả học tập theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo của cơ quan có thấm quyền của nước gửi đào tạo.

– Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thấm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc chứng chỉ quốc tế về ngôn ngữ sẽ sử dụng để học tập tại Việt Nam (nếu có).

– Đề cương nghiên cứu (đối với nghiên cứu sinh) hoặc kế hoạch thực tập (đối với thực tập sinh).

– Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học cùng lĩnh vực nghiên cứu có trình độ tiến sĩ (đối với nghiên cứu sinh).

– Bản sao hợp lệ các tài liệu, chứng chỉ về năng khiếu, chuyên môn, thành tích nghiên cứu,… (nếu có).

– Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam.

Lệ phí: Không.

Số lượng : 01 bộ

4/ Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc.

5/Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.